Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Choć śmierć bliskiej osoby to bardzo trudne doświadczenie, tuż po nim trzeba zająć się wieloma koniecznymi formalnościami. Organizacja pogrzebu i opłaty związane z pochówkiem nie są niskie. Każdy powinien pamiętać, że przysługuje mu zasiłek pogrzebowy z ZUS-u. Poniżej przeczytasz, w jaki sposób możesz go uzyskać.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która zajęła się organizacją pochówku. Wśród uprawnionych znajdują się:

  • członkowie rodziny
  • osoby niespokrewnione
  • pracodawca
  • gmina lub powiat
  • ośrodek pomocy społecznej

Jednocześnie warunkiem jest to, że osoba zmarła:

  • była ubezpieczona w ZUS
  • pobierała dowolną emeryturę/rentę, świadczenia przedemerytalne albo spełniała warunki do ich przyznania
  • była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej świadczenia z ZUS

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek (druk Z-12) i dołączyć do niego następujące dokumenty:
akt zgonu (lub urodzenia w wypadku urodzenia martwego dziecka)
dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia w przypadku dziecka lub akt ślubu w przypadku małżonka)
rachunki poświadczające poniesione koszty
zaświadczenie potwierdzające opłacenie składek

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Tyle otrzymają członkowie rodziny zmarłego bez względu na koszt pogrzebu. W przypadku pozostałych uprawnionych mogą otrzymać jedynie zwrot poniesionych kosztów pochówku do tej kwoty.

Zasiłek pogrzebowy – terminy

O zasiłek pogrzebowy można wystąpić do ZUS-u w terminie 12 miesięcy od zgonu ubezpieczonego. Jeśli z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy pochówek nastąpił później niż rok od śmierci, np. poszukiwanie ciała, procedury sądowe, też można otrzymać zasiłek. Należy o niego wystąpić w ciągu 12 miesięcy od pogrzebu i dołączyć dokumenty, które potwierdzą zaistniałe okoliczności (najczęściej jest to pismo z policji lub prokuratury).

ZUS wypłaca zasiłek na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie. Dokumenty papierowe można przesłać pocztą lub zanieść osobiście do dowolnego oddziału ZUS. Najlepiej wybrać oddział właściwy dla osoby zmarłej. Dokumenty i tak zostaną tam przekazane, ale to wydłuży czas realizacji sprawy.

Druk potrzebny do uzyskania zasiłku można również złożyć online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jednak i tak trzeba dostarczyć do ZUS-u niezbędne dokumenty (m.in. akt zgonu) w oryginale.